Nyerd meg teljes násznéped számára az esküvői köszönetajándékokat!

 

A NYEREMÉNYJÁTÉK NEVE: Esküvői köszönőajándék nyereményjáték 2023

Nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

 

1. Szervező

Az Esküvői köszönőajándék Shop ( Képviseli:Kerner Éva Mária egyéni vállalkozó /VÁLLALKOZÓ /ADÓSZÁMA: 59462178-1-33) továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag 25. Életévét betöltött magyar állampolgár, természetes személy, nyilvános profillal vehet részt, aki a Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).

A Játékban való részvételhez szükséges az Esküvői Köszönőajándék Shop által az Esküvői Köszönőajándék Facebook és Instagram oldalon posztolt játékfelhívás utasításait követni.

1.1 A Játékban való részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A játékos tudomásul veszi, hogy a részvételi feltételek teljesítése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására nem hivatkozhat. Amennyiben a játékos a jelen játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

 

2. A Játék menete, sorsolás időpontja és nyereménye

2.1 A nyereményjáték ideje:

A játék időtartama: 2023-06-01  10:30-kor kezdődik és 2023 07-01  23 ÓRA 59 PERC-ig tart.

2.2. A nyereményjáték menete: Amennyiben 2023. 07.28 és 2024. 04.27-e között tervezitek esküvőtöket,kérünk,hogy töltsd ki rövid, pár perces kérdőívünket a Nagy Napotokkal kapcsolatosan.

A nyereményjátékban az első 100 kitöltő vehet részt, közülük fogjuk kisorsolni, hogy ki nyerheti meg násznépe esküvői köszönőajándékát webshopunk kínálatából!

Választható köszönőajándékok:

  1. Mini táblás csoki
  2. Love is sweet! szív alakú csokoládé
  3. Fürdősó
  4. Fűszer
  5. Kerámiaszívek

Maximum 60 fős násznépnek készítjük ajándékba a kiválasztott, személyre szabott termékeket. Amennyiben ennél több vendéget vártok, a fennmaradó darabokat örömmel elkészítjük webshopunk aktuális, érvényben lévő árlistája alapján.

2.3 Örülünk, ha a nyereményjátékot megosztod, de ez nem feltétele a játékban való részvételnek.

2.4 A Játék nyereménye: egy pár részére, maximum 60 db, lista alapján választható esküvői köszönőajándék

2.5 A nyeremény sorsolására időpontja: 2023-07-02, 10:00 melyre számítógép segítségével kerül sor a következő címen: Esküvői Köszönőajándék Shop (2086 Tinnye, Honfoglalás utca 48. ). A Szervező az ajándék nyerteseknek a nevét (FB/IG felhasználói nevét) az adott Facebook/Instagram poszt hozzászólásában közzéteszi a sorsolástól számított 48 órán belül az Esküvői Köszönőajándék Facebook és Instagram oldalon is.

 

3. Adategyeztetés

3.1 Az ajándék nyertesének privát messenger üzenetben kell válaszolnia a szervezőnek és megadnia teljes nevét, valamint postacímét.

3.2 A Játék nyereményét csak olyan Játékos nyerheti és kaphatja meg, aki a Játék időtartama alatt és a sorsolás időpontjában is még élő Facebook/Instagram regisztrációval rendelkezik.

 

4. A Játékban részt vevő személyek

4.1 A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 1 hónapon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

4.2 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos, vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

4.3 A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

4.4 A nyereménnyel kapcsolatos adófizetési kötelezettségnek a Szervező a hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. Szervezőt a Nyeremény átadásán és esetleges adóvonzatuk kiegyenlítésén túl további kötelezettség nem terheli.

 

Facebook nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

4.5 A nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

➔ nem múlt el 25 éves;

➔ a Lebonyolító megkeresésére 3 napon  belül nem válaszol;

➔ nem lehet felvenni a nyertessel privát üzenet formájában a kapcsolatot;

➔ a nyertes úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt nem tudja, vagy nem akarja átvenni;nem saját esküvőjére szeretné, hanem átruházná

➔ egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a

Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

➔ egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;

➔ jelen játékszabályzat bármely pontját megsérti,

4.6 A Játékból ki vannak zárva az Esküvői Köszönőajándék Shop dolgozói és ezen személyek Ptk., 8.1 §.(1) bekezdés 1. pontjában

meghatározott közeli hozzátartozói.

 

5. Nyereményjátékot Szervező Rendelkezések

5.1 Szervező a jelen játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. A játékban, csak olyan hozzászólás (komment) vehet részt, amely közerkölcsöt, mások vallási, felekezeti, etnikai hovatartozását, etikai szabályt, személyes és egyéb jogot, illetve jogszabályt nem sért. Nem sérti a szervező jó hírnevét és üzleti érdekeit, vagy bármilyen módon sértő lehet. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

5.2 A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Facebook és/vagy Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el, illetve a sorsoláshoz szükséges adatok nem nyerhetők ki. A Szervező az e bekezdésben leírtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

5.3 Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

5.4 A Szervező a nyeremény tekintetében a polgári jog szabályai szerint vállal szavatosságot, irányadó jog a magyar jog.

Facebook nyereményjáték Részvételi- és Játékszabályzat

5.5 A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. Ez promóció nem az Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve.

 

6. Adatvédelmi tájékoztató

6.1 A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. Minden adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

6.2 A jelen nyereményjátékra a www.eskuvoikoszonoajandek.hu weboldalán található adatvédelmi tájékoztatóban leírtak érvényesek. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntesen elfogadja és hozzájárulását adja, hogy az Esküvői Köszönőajándék Shop a nyertes adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje:

6.3 A Szervező a nyertes Játékos IG/FB felhasználónevét, illetve annak nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a szervező Facebook/Instagram oldalán.

A nyereményjátékot sem a Facebook, sem az Instagram semmilyen módon nem szponzorálta.

Esküvői Köszönőajándék Shop

2086, Tinnye, Honfoglalás utca 48.

2023.06.01.